Museu del Montsià (inici)
 
 

CASTELLANO

Sol.licituds

Instruccions per a totes les sol·licituds:

 1. Descarregar el document de la sol.licitud que us interessi.
 2. Empleneu les dades.
 3. Tramiteu la sol·licitud emplenada per qualsevol d'aquests mitjans:
  • Correu postal:

   Museu del Montsià

   C/ Gran Capità, 34

   43870 Amposta

  • Fax: 977 70 59 46
  • (adjunteu el document)

Premeu la sol·licitud que us interessi

 1. Utilització de la sala d'actes o d'exposicions temporals.

  La sala d'actes i d'exposicions temporals del Museu es pot utilitzar, prèvia sol.licitud i autorització, per a la realització d'actes de caràcter cultural, educatiu, científic, artístic, literari o anàleg.
  La sol.licitud s'haurà de formular amb un mínim de quinze dies d'antelació al de la data prevista per a l'acte. Cas que en el termini de deu dies no s'hagi donat resposta a la petició, aquesta s'entendrà denegada.

  descarregar document Word (20 KB) | OpenOffice (7 KB)

 2. Estudi de béns culturals mobles.

  L'estudi de peces del fons del Museu per part d'investigadors, es pot realitzar, mitjançant la sol.licitud i autorització corresponent, amb finalitats de recerca i científiques.
  La sol.licitud es presentarà amb una antelació mínima d'un mes a la data en que estigui previst el seu inici. Cas que en el termini de quinze dies no s'hagi donat resposta a la petició, aquesta s'entendrà denegada.

  descarregar document Word (20 KB) | OpenOffice (7 KB)

 3. Préstec de béns culturals mobles.

  El préstec temporal d'objectes del fons del Museu es pot autorizar, prèvia sol.licitud, a entitats i institucions amb finalitats culturals o a particulars per al seu estudi científic.
  Les peticions es presentaran amb una antelació prèvia d'un mes al de la data en que es desitgi fer efectiva la retirada dels béns objecte del préstec. Les peticions que no siguin resoltes en el termini de vint dies s'entendran desestimades.

  descarregar document Word (20 KB) | OpenOffice (7 KB)

 4. Préstec de béns patrimonials mobles.

  El préstec temporal de materials i infraestructures del Museu el poden obtenir, prèvia sol.licitud i autorització, les corporacions locals i les entitats de la comarca sense finalitat de lucre, per a utilitzar-los en les seves activitats culturals.
  Les sol.licituds es presentaran amb una antelació prèvia de quinze dies al de la data en que es desitgi fer efectiva la retirada dels béns objecte de préstec. Cas que la petició no sigui resolta de forma expressa en el termini de 10 dies, aquesta s'entendrà denegada.

  descarregar document Word (20 KB) | OpenOffice (7 KB)

 5. Consulta i/o reproducció de documentació de l'Arxiu-Biblioteca.

  La consulta i reproducció de materials de l'Arxiu-Biblioteca del Museu es pot realitzar, prèvia sol.licitud i autorització, amb finalitats de recerca científica, per part de col.laboradors del Museu i altres investigadors particulars, així com pºer part de representants d'institucions i entitats.

  descarregar document: Word (20 KB) | OpenOffice (7 KB)

 6. Cessió d'activitats itinerants del Museu.

  El Museu del Montsià promou la itinerància d'activitats culturals d'interès local, relacionades amb la difusió del patrimoni natural i cultural de les nostres terres. Cada any, el Museu prepara un catàleg d'activitats itinerants que posa a disposició dels municipis de la comarca del Montsià, així com d'altres municipis de les Terres de l'Ebre i d'entitats culturals de la resta del país.
  La sol·licitud de cessió d'aquestes activitats es presentarà per part de les entitats locals amb una antelació mínima de 30 dies a la data en que estigui prevista la seva realització. La cessió, per part del Museu del Montsià, es realitzarà mitjançant resolució per escrit i sempre que l'activitat (exposició, taller didàctic, etc.) estigui disponible.

  descarregar document: Word (21 KB) | OpenOffice (8 KB)

Museu del Montsià - C/ Gran Capità, - Tel. -